Ontwikkelprogramma
op maat

Kennis van het recht. Wat kan er voor een advocaat of notaris nog meer belangrijk zijn? Jouw persoonlijke ontwikkeling, vinden wij. We zorgen dat je brede vaardigheden kunt ontwikkelen. Ons opleidings­programma 'De Verrijcking' houdt niet op na je stagiaire-periode, maar blijft je gehele carrière doorgaan.

De Verrijcking

Verrijcking 1

Je bent stagiaire en draait direct volop mee in de prak­tijk.
Je volgt de beroeps­oplei­ding voor advo­caat of notaris en begint aan onze interne oplei­ding, De Verrijcking 1. Je persoon­lijke ont­wikke­ling krijgt op alle gebieden een enorme impuls; vak­inhoude­lijk en wat betreft je vaar­dig­heden. Zo krijg je inter­visie, de Stagiaire Werk­groep en maak je o.a. een begin met de ont­wikke­ling van per­soon­lijk leider­schap.

Verrijcking 2

Je bent medewerker omdat je als stagiaire zeer goed hebt gefunctio­neerd.
Om je vak­matige en persoon­lijke capaci­teiten als jurist verder te ont­wik­ke­len, voor­ziet Verrijcking 2 in zaken als relatie­management, contract­management, persoon­lijk leider­schap, onder­handelen, pitchen, coaching en tal­loze andere vaar­dig­heden.

Verrijcking 3

Je bent senior medewerker en je hebt jezelf ont­wik­keld tot uitmun­tend jurist.
Je beheerst alle facet­ten van het vak en bereidt je voor op de vol­gende stap. Zoals coachen van collega's, het aan­sturen van projecten­/teams en het voeren van acquisitie. De Verrijcking 3 sluit hier naad­loos op aan met zaken als personal branding, een patroon­cursus, team­coaching of talent­management.

Verrijcking 4

Je bent partner, auto­­ri­teit op je vak­gebied en hele­maal thuis in de filo­sofie en werk­wijze van ons kan­toor.
Samen met de andere partners bepaal je de koers van het kan­toor. En natuur­lijk sluit jouw modu­laire ontwikkel­programma hier perfect op aan. Een management­programma aan de Cambridge Judge Business School, trainingen op het gebied van leider­schap, etc., worden in modules binnen De Verrijcking 4 aan­ge­boden.

Verrijcking 5

Je bent senior partner en het geweten van ons kantoor.
Het borgen van kennis­overdracht, leider­schap binnen de sector, corpo­rate bran­ding en mentor­schap zijn de thema's waar je je in De Verrijcking 5 mee bezig zult houden.

meer info

Wil je meer informatie over ons perma­nente opleidings­programma De Verrijcking of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Samenwerken

Jaarlijks verwelkomen we een groot aantal advocaat-stagiairs en nieuwe (juridisch) medewerkers. Ze vormen een bron van vernieuwing voor ons kantoor. We vinden het belangrijk dat zij zich niet alleen op hun vakgebied ontwikkelen, maar ook als persoon. Om dat te bereiken is een open kantoorcultuur nodig. Samen hebben we een gedragscode ontwikkeld waarin is vastgelegd hoe we dat doen.