Privacyverklaring recruitment en sollicitaties

1. Privacy

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Pels Rijcken) acht het uiterst belangrijk om te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat zorgvuldig om met de privacy van medewerkers, klanten, sollicitanten en andere betrokkenen.

Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van potentiële kandidaten en sollicitanten van Pels Rijcken. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Pels Rijcken uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Pels Rijcken verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Pels Rijcken voor recruitmentdoeleinden en sollicitatieprocedures persoonsgegevens verwerkt, te weten:

2. Verkrijgen persoonsgegevens

Pels Rijcken verkrijgt uw persoonsgegevens van:

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken verwerkt uw persoonsgegevens voor het vervullen van vacante functies en voor recruitmentdoeleinden.

Pels Rijcken verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Pels Rijcken verwerkt en met welk doel.

PersoonsgegevensDoeleinden
Naam (inclusief initialen)Voor de juiste aanhef
Titel(s)Voor de juiste aanhef
E-mailadresOm contact met u op te kunnen nemen
PersoonsgegevensDoeleinden
Telefoonnummer, mobiele nummerOm contact met u op te kunnen nemen
GeslachtVoor de juiste aanhef
StudieOm een goede match te kunnen maken
Link naar uw LinkedIn-paginaOm uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden
CVBeoordeling kandidatuur en/of sollicitatie
MotivatiebriefBeoordeling kandidatuur en/of sollicitatie
CijferlijstenBeoordeling kandidatuur en/of sollicitatie
Resultaten assessmentBeoordeling kandidatuur en/of sollicitatie

4. Bewaartermijn

Pels Rijcken bewaart:

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van Pels Rijcken ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link 'afmelden' of 'aanmelden'. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Pels Rijcken te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Pels Rijcken, Afdeling People Development, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of aan recruitment@pelsrijcken.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

6. Uw persoonsgegevens en derden

Pels Rijcken deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Pels Rijcken kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pels Rijcken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.werkenbijpelsrijcken.nl . In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Pels Rijcken, Afdeling People Development , Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of kunt u contact opnemen via recruitment@pelsrijcken.nl. Voor vragen of opmerkingen voor de Functionaris Gegevensbescherming van Pels Rijcken kunt u contact opnemen via info@pelsrijcken.nl.

Den Haag, 16 mei 2018